Skip to main content
Stadsfeestzaal (verdieping 2B) – Meir 78, 2000 Antwerpen

Algemene voorwaarden

Onderhavige voorwaarden zijn de algemene verkoopsvoorwaarden voor elke verkoop gedaan door de bvba Kassa 2, maatschappelijke zetel Le Corbusierlaan 9, 2050 Antwerpen, ONR: 0848.790.481, handelend onder de commerciële benaming “STAOPSTOEL” en/of “RELAXZETEL.BE”, email: info@staopstoelshop.be en/of info@relaxzetel.be web: www.staopstoelshop.be en/of www.relaxzetel.be. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de verkoopovereenkomst m.b.t tweedehands stoelen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

  1. De goederen/diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. Tenzij anders bepaald worden de goederen gratis aan huis geleverd binnen in heel België. Er worden geen extra kosten aangerekend. De levering geschiedt steeds gelijkvloers zonder extra hulpmiddelen en bij normale vrije doorgang. Extra kosten voor levering binnenhuis en/of op verdieping zijn ten laste van de klant. Indien de klant de goederen zelf vervoert of laat vervoeren dan gebeurt dit op kosten en op risico van de klant.
  2. De klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 8 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de twee maanden na de ontdekking ervan worden gemeld. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen en de garantietermijn bedraagt één jaar. Staopstoel/Relaxzetel.be verkoopt en levert tweedehandsgoederen. De klant aanvaardt dat deze kenmerken van gebruik vertonen en dat de gebruikte natuurlijke materialen, zoals leder, verkleuring in het oppervlak kunnen bevatten. De klant bevestigt de gelegenheid gehad te hebben de goederen vóór de aankoop te bezichtigen. Alle klachten dienen schriftelijk te gebeuren om door Staopstoel/Relaxzetel.be aanvaard te worden.
  3. De goederen/diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld. Eventuele vertraging in de levering die niet aan ons kan worden toegerekend, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  4. De goederen zijn contant betaalbaar bij levering, desgevallend onder aftrek van een betaald voorschot. De klant zal ervoor zorgen bij levering effectief te kunnen betalen, hetzij in liquide middelen(maximum 3.000,00 €), hetzij via betaalkaart Bancontact, Mastercard, Visa of gecertificeerde bankcheque. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het te betalen saldo (of totaalsom) bij levering heeft Staopstoel/Relaxzetel.be het recht de goederen niet af te leveren en terug mee te nemen. Alle extra kosten voor nieuwe aanbieding zijn ten laste van de klant.
  5. De geleverde koopwaar blijft eigendom van Staopstoel/Relaxzetel.be zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.
    Wanneer de klant de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
    Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.